1. Historie

Onderwatersportvereniging Ouwerkerk is opgericht op 3 september 1975 en is genoemd naar het sportcomplex waar we onze wekelijkse trainingen houden.
In maart 1977 werd een jeugdduikvereniging genaamd “JWAS” opgericht. Toen Ouwerkerk zijn 5 jarige bestaan vierde is men een fusie aangegaan met JAWS, te meer daar het bestuur en trainers van beide verenigingen dezelfde personen waren. Vanaf 1980 dus één groot OWSV Ouwerkerk waar in de loop der jaren actief, sportief en gezond gesport is. Er zijn vele duikers geboren en uitgegroeid tot ervaren duikers, waarvan enkele de hoogste graad bereikt hebben en instructeur van de Nederlandse Onderwatersport Bond zijn geworden.

2. Lidmaatschap

Junioren kunnen lid worden vanaf 8 jaar, als ze in het bezit zijn van de zwemdiploma’s  A, B, en C.

Bij aanvang van het lidmaatschap is een basis-duikuitrusting voldoende. Later, als er een opleiding voor een duikbrevet gevolgd wordt, kan dan een volledige uitrusting worden gekocht of langzaam bij elkaar gespaard worden. De basisuitrusting bestaat uit; een duikbril, zwemvliezen, een snorkel en een loodgordel met 2kg lood.

3. Trainingen

De junioren trainen samen met de senioren op zondagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur in zwembad Ouwerkerk in Vught.

Junioren en senioren zijn verdeeld in groepen afhankelijk van leeftijd en zwemervaring. Iedere groep krijgt één maal per maand persluchttraining. Iedere zondag is er aan het eind van de training tijd voor Sport & Spel.
De training bestaat uit conditietraining, zwemvaardigheden, duiktechniektraining en er is tijd voor onderwaterhockey, onderwaterrugby, waterpolo of een ander spel.
Uitgebreide informatie kun je ook op de site vinden bij; Opleidingen – nob-scubadoe.

4. Het aangaan van een lidmaatschap

Voordat je overgaat tot inschrijving is er een periode ter kennismaking om te ervaren of je de duiksport iets voor jou is, je kunt drie keer meetrainen. In deze periode krijg je informatie en een inschrijfformulier uitgereikt.
Hierop staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om lid te kunnen worden van de vereniging.

Voor inschrijving van een juniorlid is ten alle tijd de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s) noodzakelijk.

Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, tezamen met een geneeskundig verklaring waaruit blijkt dat er geen geneeskundige bezwaren zijn tegen het beoefenen van de onderwatersport.
Inschrijving kan pas worden geaccepteerd wanneer naast een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, een geneeskundige verklaring, een pasfoto’s en het verschuldigde inschrijfgeld en contributie is ontvangen.

Op de eerste bestuursvergadering na de inschrijving beslist het bestuur over het definitieve lidmaatschap. Het lid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het lidmaatschap. Het lid ontvangt tevens een kopie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van O.W.S.V. Ouwerkerk.

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk plaatsvinden bij de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit houdt in dat bij opzegging de contributiebetaling met directe ingang moet worden stopgezet door het lid. Het lid heeft dan nog het recht om 1 maand aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen. 1 maand na dagtekening van de opzegging is het einde van het lidmaatschap definitief.

Het ING rekeningnummer voor de inschrijving en de automatische overschrijving is IBAN nummer:NL48 INGB 0000 707159 ten name O.W.S.V. Ouwerkerk te Vught.

Bestuur
O.W.S.V. Ouwerkerk
Vught